Jak se zapojit Tisk Email

ZrušmeZákon.cz je tu pro všechny s odhodláním něco změnit. Přicházíme s anketou, v níž se mezi sebou utkají nesmyslné zákony, paragrafy, které měly být již dávno vystaveny jako exponáty v muzeu, byrokratické předpisy, díky kterým naběháme maratóny mezi úřady, a zbytečné státní instituce, které platíme z veřejných peněz.

Kdo může navrhnout zrušení zákona?

Nominaci na zrušení zákona může podat každý kromě členů odborné poroty. Nominace nesmí být anonymní.

Co lze nominovat?

Do ankety můžete nominovat celé zákony nebo jejich ustanovení, která jsou vyhlášena ve Sbírce zákonů v účinném znění. Na mušce máme i zrušení jednotlivých úřadů a státních institucí.

Nepřijímáme návrhy, které by:

  • zasahovaly do základních lidských práv a svobod,
  • byly v rozporu se základními principy demokratického právního státu,
  • vyžadovaly nepřiměřený nárok na veřejné rozpočty,
  • znamenaly porušení povinností vyplývající pro ČR z mezinárodního práva či práva EU,
  • znamenaly změnu ústavních zákonů České republiky
  • zasahovaly do bezpečnostních otázek státu.

Jak nominovat?

Návrhy na zrušení zákonů či jejich ustanovení přijímáme v elektronické podobě, a to prostřednictvím jednoduchého FORMULÁŘE. Předkladatel musí vyplnit všechny povinné kolonky. Kolonka "ustanovení" se vyplňuje jen tehdy, požaduje-li navrhovatel zrušení pouze vybraného ustanovení daného zákona. Do políčka "Váš text" napište důvody pro zrušení z hlediska zbytečnosti, neúčinnosti, nesmyslnosti, dopadu na občana a veřejné rozpočty, či snížení byrokratické zátěže. Nominaci můžete doplnit o vlastní zkušenost, která vás k tomuto návrhu vedla.

Časový harmonogram celé ankety?

Nominace přijímáme v období od 1. února 2015 do 15. dubna 2015. V dubnu odborná porota posoudí jednotlivé návrhy na zrušení zákonů, které splňují pravidla a byly odevzdány včas. Do finálového klání se dostane deset návrhů, z nichž vítěze vybere veřejnost v online hlasování ve dnech 13. května 2015 až 4. června 2015. Nominace podané členy týmu ZrušmeZákon.cz budou označeny jako divoké karty ZrušmeZákon.cz. V průběhu června 2015 dojde k vyhlášení absolutního vítěze a daný návrh bude předán poslancům, kteří se ZrušmeZákon.cz spolupracují.

Podmínky online hlasování

On-line hlasování proběhne na webu ZrušmeZákon.cz. Po ukončení hlasování dojde k sečtení hlasů a vyhlášení pořadí. Slavnostní vyhlášení ankety se uskuteční 5. června 2015. Vítězný návrh bude předán poslancům, kteří se ZrušmeZákon.cz spolupracují.

Závěrečná ustanovení

Odborná porota má 10 členů. Každý člen poroty bodově ohodnotí jednotlivé návrhy podle předem stanovených kritérií. K online hlasování postoupí 10 návrhů s nejvyšším počtem bodů.
Všichni nominující i hlasující se svou účastí v anketě zavazují respektovat její pravidla. Organizátor si vyhrazuje právo učinit veškerá opatření zabezpečující ochranu nestrannosti, objektivity a řádného průběhu ankety, změnit nebo upravit pravidla ankety, případně ji i zcela zrušit.
Organizátor si vyhrazuje právo posoudit dle své úvahy vyloučení návrhu z nominace či z hlasování zejména v případech, bude-li návrh zahrnovat text hanlivého obsahu, bude-li podporovat národnostní, rasovou, náboženskou, příp. jinou srovnatelnou nesnášenlivost či xenofobii. Může tak být učiněno i dodatečně, například pokud bude důvod pro vyloučení návrhu shledán až v průběhu ankety.

Ochrana osobních údajů

Vyplněním a odesláním formuláře se zaškrtnutím pole „Souhlas se zpracováním osobních údajů“ účastník svobodně a vědomě v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, uděluje iniciativě ZrušmeZákon.cz, jakožto správci, souhlas k tomu, aby zpracovával osobní údaje v rozsahu soutěžního formuláře.

Účastník dále souhlasí se zpracováním uvedených osobních údajů pro marketingové účely správce, tj. slavnostní vyhlášení ankety, včetně zasílání informací o pořádaných akcích a jiných aktivitách. Tento souhlas uděluje účastník dobrovolně na dobu trvání existence iniciativy ZrušmeZákon.cz, avšak může jej kdykoli písemně odvolat na adrese správce. Zaškrtnutím příslušného pole internetového formuláře účastník potvrzuje, že byl upozorněn na svá práva související se správou a zpracováním osobních údajů iniciativou ZrušmeZákon.cz. Zejména na to, že má práva dle § 11, 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese správce odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, i o právu obrátit se v případě domnělého porušení svých práv na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Share

 

partneri-projektu logo-kohovolit       logo_Praha_blue  NCCC-20-years-logo