Sumář došlých návrhů na zrušení Tisk Email
Úterý, 14 Květen 2013 12:47

 

Experní tým vybral sice pouze 5 návrhů, z nichž bylo hlasováno o vítězném. My jsme však dali hlavy dohromady a přinášíme vám další relevantní návrhy, které byly zaslány v rámci naší ankety. Pokusili jsme se připravit stručný komentář ke každému z nich. Tady jsou.

 

Zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře využívání obnovitelných zdrojů

Zdůvodnění navrhovatele

Zrušit celý, protože nadstandartně zvýhodňuje fotovoltaické a větrné elektrárny oproti ostatní energetice, zatěžuje odběratele zbytečnými příplatky na OZE, deformuje trh a protěžuje postavení OZE v energetickém mixu ČR.

Komentář ZrušmeZákon.cz

Tento zákon byl již zrušen ke dni 1.1. 2013 zákonem č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie.

 


 

Nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv, § 5

Zdůvodnění navrhovatele

Nařizuje pravidelné čištění komínů, které je možné podle § 3 provádět i svépomocí, ale v § 5 předepisuje nutnost pravidelných revizí, které smí provádět pouze odborné firmy. Nic proti zodpovědnosti majitelů za technický stav komínů, které provozují, ale kontrolu by u menších komínů mělo také být možné provádět svépomocí, protože jinak je to finančně, administrativně a časově náročné a nutí to lidi využívat cizích služeb k tomu, co zvládnou sami, pokud jsou jen minimálně technicky zruční. Je nesmysl, aby k malému komínu u kamínek někde na chatě nebo chalupě jezdil každý rok revizní technik. Ať je to dobrovolné jen pokud chtějí lidé svojí zodpovědnost přenést na toho technika.

Komentář ZrušmeZákon.cz

Obrátili jsme se s podnětem na Ministerstvo životního prostředí. Jeho odpověď ZDE.

 


 

Vyhláška ministerstva spravedlnosti č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, § 51

Zdůvodnění navrhovatele

Uvedený paragraf umožňuje sebrat osobní majetek zcela bezúhonným lidem v exekuci přesto, že tito nedluží a exekuce na ně nebyla uvalena. Paragraf je hojně zneužíván exekutory.

Komentář ZrušmeZákon.cz

Obrátili jsme se na náměstka ministra spravedlnosti Františka Korbela s dotazem, zda toto problematické ustanovení plánuje ministerstvo zrušit či novelizovat.

Obdržené vyjádření ZDE.

 


 

Vojenský vlečkový úřad, zřízen Ministerstvem obrany ČR jako samostatná rozpočtová organizace, a to zřizovací listinou čj. 243/17-106 OŘL GŠ ze dne 21. prosince 1995.

Zdůvodnění navrhovatele

Provoz úřadu stojí každý rok 24 milionů korun. Jeho základním úkolem je provozování drah v oboru působnosti Ministerstva obrany ČR (tj. vojenských vleček) a drážní dopravy na nich.

Komentář ZrušmeZákon.cz

Napsali jsme dopis ministru obrany Vlastimilu Pickovi s dotazem, kdy plánuje Vojenský vlečkový úřad zrušit. Z jeho odpovědi ze dne 2. května 2013 vyplývá, že úřad bude zrušen ke dni 31. prosince 2013. Celé znění dopisu ZDE.

 


 

Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích

Zdůvodnění navrhovatele

Zrušit odpovědnost nezletilých za placení místních poplatků.

Komentář ZrušmeZákon.cz

Dlouhodobý problém, který kritizoval i ombudsman, byl vyřešen novelou 174/2012 Sb., která zajistila, že obce nyní mohou poplatky vymáhat nikoliv jen po nezletilých, ale také po zákonných zástupcích (účinnost od roku 2013). Původní návrh sice počítal s tím, že povinnost uhradit dluh přejde výhradně na zákonné zástupce dětí, výsledná podoba však městům povoluje, aby se v takových případech mohla rozhodnout, po kom budou dluh vymáhat (viz § 12 odst. 2).

 


 

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, § 27

Zdůvodnění navrhovatele

Zrušit odpovědnost obcí i občanů za jakékoli úrazy na svých pozemcích.

Komentář ZrušmeZákon.cz

Jde o ve své době velmi diskutovanou novelu 97/2009 Sb., změna zákona o pozemních komunikacích, která právě přesunula odpovědnost za škodu z majitelů domů na majitele komunikace. Majitelé domů měli do této doby odpovědnost například za to, když se na zledovatělém chodníku u jejich domu někdo zranil. Obce a kraje, které většinu pozemních komunikací vlastní, jsou však proti takovému zranění chodce pojištěné a už se na ně vztahovalo ustanovení odpovědnosti za ostatní komunikace.

Každý je sice zodpovědný sám za sebe, ovšem institut odpovědnosti za škodu má svůj význam Člověk například nemůže předpokládat, že na něj spadne ze střechy rampouch. 

 


 

 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů § 6 odst. 6

Zdůvodnění navrhovatele

Navrhující nevidí smysl v dani z požitku, kterou platí zato, že mu firma půjčuje auto i k soukromým účelům.

Komentář ZrušmeZákon.cz

Toto daňové ocenění je zákonným předpisem upraveno už od roku 1993, kdy se oceňuje nepeněžní příjem zaměstnance spočívající v možnosti využívat bezplatně vozidlo zaměstnavatele měsíčně 1 % vstupní ceny vozidla (tj. pořizovací cena vozidla).
Od roku 2008 vstupuje 1 % vstupní ceny obvykle do vyměřovacího základu jak pro pojistné na zdravotní pojištění, tak pro pojistné na sociální zabezpečení. Odvodu pojistného tento nepeněžní příjem podléhá u zaměstnance účastného na nemocenském pojištění, pokud nebylo dosaženo stropu maximálního vyměřovacího základu pro pojistné.
Protože až na výjimky vstupuje nepeněžní příjem ve výši 1 % vstupní ceny do vyměřovacího základu pro veřejnoprávní pojištění, vzniká tak zaměstnavateli umožněním soukromého užívání další daňový náklad, a to dle § 24 odst. 2 písm. j) bodu 5. zákona o daních z příjmu.

Navíc by zrušení ustanovení mělo dopad na státní rozpočet.

 


 

Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech

Zdůvodnění navrhovatele

Zrušit povinné pasy pro miminka.

Komentář ZrušmeZákon.cz

Tato povinnost vyplývá z  NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 444/2009 ze dne 28. května 2009, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2252/2004 o normách pro bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech vydávaných členskými státy. Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné v členských státech v souladu se Smlouvou o založení Evropského společenství.

Zavádí zásadu „jedna osoba – jeden cestovní pas“ jako dodatečné bezpečnostní opatření a v zájmu poskytnout další ochranu dětem.

 


 

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, § 31 písm. c.

 Zdůvodnění navrhovatele

Jedná se o systém docházky nezaměstnaných DONEZ. Projekt má bránit práci načerno. Uchazeči o zaměstnání, které do systému úřad práce zařadil, se musí ve stanovenou dobu hlásit na určené poště, jinak jim hrozí vyřazení z evidence nezaměstnaných. Jedná se o finančně náročný projekt, který neřeší efektivně problém nelegálního zaměstnávání.

Komentář ZrušmeZákon.cz

Projekt DONEZ již dříve kritizoval ombudsman Pavel Varvařovský, podle něj projekt odporoval lidské důstojnosti a nezaměstnaným přinášel vysoké náklady.

MPSV chce projekt letos zastavit.

 


 

Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, § 58 odst. 3

Zdůvodnění navrhovatele

Zastánci zrušení tohoto ustanovení argumentují tím, že výše uvedený paragraf na rozdíl od zbytku zákona neodděluje bakalářské a navazující magisterské studium při výpočtu délky aktuálního studia pro účely stanovení výše poplatku za jeho prodlouženou dobu. Dle názoru navrhovatelů jde toto ustanovení proti principům boloňského procesu a chybí garance určité doby bezplatného studia. Některé vysoké školy mají proto speciální opatření rektora, které tyto poplatky promíjí.

Komentář ZrušmeZákon.cz

 Napsali jsme na Ministerstvo školství. Jejich odpověď ZDE.

 


 

Zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury

Zdůvodnění navrhovatele

Ministr Stanjura krátce po svém uvedení do funkce mluvil o možnosti zrušení tohoto fondu. S jeho zrušením počítal již dříve i ministr financí Kalousek ve své analýze úspor a duplicit ve státní správě.

Komentář ZrušmeZákon.cz

Zeptali jsme se pana ministra k jakému datu bude fond zrušen. Jeho odpověď se můžete přečíst ZDE.

 


 

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel

Zdůvodnění navrhovatele

Zrušit institut trvalého bydliště. V době migrace ztrácí trvalé bydliště smysl. Navíc majitelé nemovitostí, kteří je pronajímají, často trvalé bydliště neumožňují. 

Může stát nějak změnit tuto úpravu?

Komentář ZrušmeZákon.cz

Napsali jsme podnět ke změně zákona o evidenci obyvatel ministru vnitra Janu Kubicemu. Odpověď ZDE.

 


 

Share

 

partneri-projektu logo-kohovolit       logo_Praha_blue  NCCC-20-years-logo

 

„Muži nedovedou ocenit vlastní ženy. To přenechávají druhým.“ Oscar Wilde